[]
1 Step 1

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกปี 2560

รายละเอียดส่วนบุคคล

1. สถานภาพสมาชิก
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น
อายุ
วัน เดือน ปีเกิด
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
หนังสือเดินทางเลขที่
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
แผนก/ฝ่าย
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ี่อยู่ปัจจุบัน
0 /
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)

--------------------------------------------------------

3. ชื่อสถานที่ทำงาน (ปัจจุบัน)
ตำแหน่งงาน
แผนก/ฝ่าย
ที่อยู่(ที่ทำงาน)
0 /
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
โทรสาร(ที่ทำงาน)

--------------------------------------------------------

4. การติดต่อสมาคม ( 1 ท่าน ต่อ 1 อีเมล์เท่านั้น )
ที่อยู่สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณีย์จากสมาคมฯ
หากใช้ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ)ที่อยู่สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณีย์จากสมาคม
0 /
5. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิก (โปรดระบุชื่อและที่อยู่ที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จ)
ระบุชื่อและที่อยู่ที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จ
หากใช้ที่อยู่อื่น (โปรดระบุ)
0 /
กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลคือใส่ 0 ถ้าเลือกหัวข้ออื่น
กรณีออกใบเสร็จในนามบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนคือใส่ 0 ถ้าเลือกหัวข้ออื่น
หากไม่ระบุข้อมูลทางสมาคมขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับเป็นสมาชิกเนื่องจากไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
เอกสารไฟล์แนบต่างๆ ที่ต้องส่งให้ทางสมาคมฯ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน / จากบริษัทสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล
แนบไฟล์
สแกนสำเนาบัตรประชาชนสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล
แนบไฟล์
ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ
ไม่สวมหมวก
ขนาด 2 นิ้ว เป็นภาพปัจุบันไม่เกิน 6 เดือน
แนบไฟล์
แนบเอกสารการชำระเงิน 100 บาท เป็นต่าสมาชิก
แนบไฟล์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการพร้อมกันนี้ได้แ้นบหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกรายปี

(ด้วยแบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบมานี้)

ลงชื่อ-นามสกุล (ผู้สมัคร)
Previous
Next

หมายเหตุ

1) ภายหลังการส่งใบสมคัรและหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกการสมคัรสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับแจ้งยืนยันจากสมาคมฯ พร้อมจัดส่งใบเสร็จให้ท่าน โดยการพิจารณาประมาณ 45 วัน ในกรณีที่ทางสมาคมฯไม่สามารถรับท่านเป็นสมาชิกได้ทางสมาคมฯจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครให้ท่าน
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ(13) แห่งประมวลรัษฎากร
3) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางเว็บไซต์ www.sportwritersthai.com หรือโทร 082-551644