ประวัติสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย


สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ถูกรวมกลุ่มตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2507 ในนาม ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้เป็นศูนย์กลางของ นักข่าวกีฬา ช่างภาพกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวงการกีฬาและมี นายอนุกูล รัตนพันธ์ เป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยคนแรก โดยมีวาระในการทำหน้าที่ ประธานชมรมฯ เป็นเวลา 1 ปี
ในปี พ.ศ. 2508 นายสมรชัย จารุภา ก้าวขึ้นมา เป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่น แห่งประเทศไทยคนที่สอง และเป็นปีสุดท้าย ของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพราะใน ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2509 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล ที่ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้บริหารของชมรมฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ดังนั้น นายสุจิตต์ สุนทรพิมล จึงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก ในยุคที่ 2 ของสมาคมแห่งนี้ ปี พ.ศ. 2510 และ 2511 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ ติดต่อกันอีก 2 สมัย นับเป็นนายกสมาคมคนแรกที่ได้ตำแหน่ง 3 สมัยติดต่อกัน
ในปี พ.ศ. 2512 หลังจากเปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ 3 ปี นายสมรรชัย จารุภา อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ได้กลับขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เปลี่ยนตัวนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในปี พ.ศ. 2513 เป็น นายสุจิตต์ สุนทรพิมล (สมัยที่ 4) และนายสมรรถชัย จารุภา ได้กลับมาเป็น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 อีกครั้งหนึ่งในปี 2514

ปี พ.ศ. 2515 นายจรุง รักชาติ ก้าวขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ นับเป็นคนที่ 4 และเป็นคนสุดท้ายของ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพราะในปี พ.ศ. 2516 เนื่องจากวิกฤติการณ์ วันมหาวิปโยค ทำให้สมาคมฯ หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ไปในปีนี้ เลยไม่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและปี พ.ศ. 2518 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากเหตุการณ์ วันมหาวิปโยค เมื่อสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่นำโดย นายจรุง รักชาติได้เปลี่ยนชื่อและสถานะ มาเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โดยตัดคำว่า สมัครเล่น ออกไปจากชื่อสมาคมเดิม ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อครั้งสุดท้ายของสมาคมฯ
ปี พ.ศ. 2519-2520 นายสุคต ชูพินิจ ขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 5 ในครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง วาระการดำรงตำแหน่ง ของนายกสมาคมฯ เพิ่มจากเดิมขึ้นมาอีก 1 ปี เป็น 2 ปี และนายสุคต ชูพินิจ ได้เป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัยหนึ่งในปี 2521-2522 นับเป็น 2 สมัยติดต่อกัน
ปี พ.ศ. 2523-2524 นายจรูญ วานิชชา เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนใหม่นับเป็นผู้นำคนที่ 6 ของสมาคมฯ / ปี พ.ศ. 2525-2526 นายศักดา รัตนสุบรรณ ก้าวขึ้นมาเป็น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 7
ปี พ.ศ. 2527-2528 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 8 คือ นายจำนงค์ จันทรสำเภา ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อมาอีก 1 สมัย ในปี พ.ศ. 2529-2530 นับเป็น 2 สมัยติดต่อกัน / ปี พ.ศ. 2531-2532 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ คือ นายศิวดล ชวลิตปรีชา ซึ่งนับเป็นผู้นำคนที่ 9 และได้ดำรงตำแหน่งต่อมา
จนถึงปี พ.ศ. 2560 ทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เนื่องจาก นายศิวดล ชวลิตปรีชา ก้าวลงจากตำแหน่ง ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเลอภพ โสรัตน์ หัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 10 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งที่เคียงคู่กับเส้นทางเดินของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คือ การจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ซึ่งจัดเพื่อประกาศ เกียรติยศให้กับนักกีฬา และบุคลากรในวงการกีฬา โดยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนั้น ในหนแรกเริ่มได้ยึดถือวันที่ 16 เมษายน เป็นวันที่จัดงาน เพื่อยกย่องความยิ่งใหญ่ของ“โผน กิ่งเพชร” ที่ได้พิชิตบัลลังก์มวยสากลอาชีพโลกครั้งแรกของคนไทยวันที่ 16 เมษายน 2503
โดยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนั้น จัดขึ้นครั้งแรก ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ใช้ชื่องานวันนักกีฬา ในวันที่ 2 ก.ค.2514 และเมื่อมีการจัดงานประกาศผลแล้วนั้น เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจึงได้นำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย(อ้างอิงจาก คำกราบบังคมทูล ในโอกาสที่นำคณะกรรมการของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของนายจรุง รักชาติ ซึ่งขณะนั้นเป็นนายกสมาคมฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ย.2514 : ตามภาพที่แนบมาด้วย)
โดยนักกีฬายอดเยี่ยมและรองยอดเยี่ยม ที่ได้ร่วมเข้ารับพระราชทานรางวัล ชุดนั้นประกอบด้วย นักกีฬายอดเยี่ยมคือ นายอาณัติ รัตนพล และนักกีฬารองยอดเยี่ยม มี 4 คน ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ จ่าเอกบรรเทา ศรีสุข นางสาวพรรณราย กฤษณะราช และ นายชัยณรงค์ โสภณพงษ์
จากจุดเริ่มต้นครั้งนั้น….การดำเนินการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม จึงถือเป็นงานประจำที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นพระกรุณาที่หาที่สุดมิได้ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯนอกเหนือจากการได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าฯ พร้อมนักกีฬาแล้วนั้น
ในวันที่ 1 มิ.ย.2524 ยังนับเป็นวันมหามิ่งมงคลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และ ชนชาวกีฬาทั้งมวล เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชานุญาต โปรดเกล้าฯให้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประกอบด้วย รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม และนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม ในงานประจำปี 2524 เป็นถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่าน ตามการกราบบังคมทูลขอของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ ในขณะนั้น และถ้วยพระราชทาน ยังคงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวกีฬา ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม มาจนปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งที่เคียงคู่กับเส้นทางเดินของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย คือ การจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ซึ่งจัดเพื่อประกาศ เกียรติยศให้กับนักกีฬา และบุคลากรในวงการกีฬา โดยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนั้น ในหนแรกเริ่มได้ยึดถือวันที่ 16 เมษายน เป็นวันที่จัดงาน เพื่อยกย่องความยิ่งใหญ่ของ“โผน กิ่งเพชร” ที่ได้พิชิตบัลลังก์มวยสากลอาชีพโลกครั้งแรกของคนไทยวันที่ 16 เมษายน 2503
โดยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนั้น จัดขึ้นครั้งแรก ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ใช้ชื่องานวันนักกีฬา ในวันที่ 2 ก.ค.2514 และเมื่อมีการจัดงานประกาศผลแล้วนั้น เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจึงได้นำทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย(อ้างอิงจาก คำกราบบังคมทูล ในโอกาสที่นำคณะกรรมการของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของนายจรุง รักชาติ ซึ่งขณะนั้นเป็นนายกสมาคมฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ย.2514 : ตามภาพที่แนบมาด้วย)
โดยนักกีฬายอดเยี่ยมและรองยอดเยี่ยม ที่ได้ร่วมเข้ารับพระราชทานรางวัล ชุดนั้นประกอบด้วย นักกีฬายอดเยี่ยมคือ นายอาณัติ รัตนพล และนักกีฬารองยอดเยี่ยม มี 4 คน ประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ จ่าเอกบรรเทา ศรีสุข นางสาวพรรณราย กฤษณะราช และ นายชัยณรงค์ โสภณพงษ์
จากจุดเริ่มต้นครั้งนั้น….การดำเนินการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม จึงถือเป็นงานประจำที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันและเหตุการณ์สำคัญที่เป็นพระกรุณาที่หาที่สุดมิได้ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯนอกเหนือจากการได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าฯ พร้อมนักกีฬาแล้วนั้น
ในวันที่ 1 มิ.ย.2524 ยังนับเป็นวันมหามิ่งมงคลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และ ชนชาวกีฬาทั้งมวล เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชานุญาต โปรดเกล้าฯให้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประกอบด้วย รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม และนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม ในงานประจำปี 2524 เป็นถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่าน ตามการกราบบังคมทูลขอของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ ในขณะนั้น และถ้วยพระราชทาน ยังคงอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวกีฬา ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม มาจนปัจจุบัน