ทำเนียบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ 1 นายอนุกูล รัตนพันธุ์ พ.ศ. 2507
ลำดับที่ 2 นายสมรรถชัย จารุภา พ.ศ. 2508 , พ.ศ. 2512 , พ.ศ. 2514
ลำดับที่ 3 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล พ.ศ. 2509-2511 , พ.ศ. 2513
ลำดับที่ 4 นายจรุง รักชาติ พ.ศ. 2515 – 2516 , พ.ศ. 2518
ลำดับที่ 5 นายสุคต ชูพินิจ พ.ศ. 2519 – 2522
ลำดับที่ 6 นายจรูญ วานิชชา พ.ศ. 2523 – 2524
ลำดับที่ 7 นายศักดา รัตนสุบรรณ พ.ศ. 2525 – 2526
ลำดับที่ 8 นายจำนงค์ จันทร์สำเภา พ.ศ. 2527 – 2530
ลำดับที่ 9 นายศิวดล ชวลิตปรีชา พ.ศ. 2531 – 2532
ลำดับที่ 10 ดร.เลอภพ โสรัตน์ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน